Asal-usul Syiah Syiah secara etimologi bahasa bererti pengikut, sekte dan golongan. Sedangkan dalam istilah Syara’, Syi’ah adalah suatu aliran yang timbul sejak pemerintahan Utsman bin Affan yang diketuai oleh Abdullah bin Saba’, seorang Yahudi dari Yaman. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, lalu Abdullah bin Saba’ menyebarkan ajarannya secara terang-terangan dan menggalang massa untuk memproklamirkan bahawa